FQDN یا Fully qualified domain name چیست؟

FQDN به طور خلاصه محل دقیق یک کامپیوتر در DNS یا شبکه است.

هر کامپیوتر یک hostname دارد و این نام زمانی که با نام دامین ترکیب می شود نام کاملی است که محل دقیق یک کامپیوتر در شبکه را مشخص می کند.

در یک شبکه غیر دامین می توانیم hostname مشابه برای دو کامپیوتر انتخاب کنیم ولی کامپیوتر در شبکه دامین که دارای DNS سرور است به راحتی از طریق hostname قابل شناسایی است.

یک FQDN از دو قسمت تشکیل می شود :

  1. نام میزبان
  2. نام دامنه

به عنوان مثال اگر hostname یک کامپیوتر support باشد و نام دامین آن شبکه brainit.ir باشد fqdn آن به این شکل تعریف می شود:
support.brainit.ir